كورلا : ھاۋا ئوچۇق بەزىدە بۇلۇتلۇق,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 18سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 6سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
قاراشەھەر : ھاۋا ئوچۇق بەزىدە بۇلۇتلۇق,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 17سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 0سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
خېجىڭ : ھاۋا ئوچۇق بەزىدە بۇلۇتلۇق,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 17سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا -1سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
خوشۇت : ھاۋا ئوچۇق بەزىدە بۇلۇتلۇق,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 17سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا -2سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
باغراش : ھاۋا ئوچۇق بەزىدە بۇلۇتلۇق,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 16سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا -1سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
بۈگۈر : ھاۋا ئوچۇق بەزىدە بۇلۇتلۇق,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 19سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 2سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
لوپنۇر : ھاۋا ئوچۇق بەزىدە بۇلۇتلۇق,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 19سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 1سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
چەرچەن : ھاۋا ئوچۇق بەزىدە بۇلۇتلۇق,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 20سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 1سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
چاقىلىق : ھاۋا ئوچۇق بەزىدە بۇلۇتلۇق,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 21سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 1سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
تىكەنلىك : ھاۋا ئوچۇق بەزىدە بۇلۇتلۇق,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 21سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 2سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
ئوتتۇرا تارىم : ھاۋا ئوچۇق بەزىدە بۇلۇتلۇق,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 23سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا -2سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
بايىنبۇلاق : ھاۋا ئوچۇق بەزىدە بۇلۇتلۇق,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 3سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا -14سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
بالغۇنتاي : ھاۋا ئوچۇق بەزىدە بۇلۇتلۇق,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 17سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا -2سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە
تىمىنگۈەن : ھاۋا ئوچۇق بەزىدە بۇلۇتلۇق,يۇقىرى تېمپېراتۇرا 18سېلسىيە گىرادۇس ,تۆۋەن تېمپېراتۇرا 4سېلسىيە گىرادۇس ,شامال كۈچى 3بالدىن 4بالغىچە